E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาติดตั้งป้ายแสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองประดู่ บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ 6 ตำบลศรีวิลัย กว้าง 30.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 62,100.00 ลูกบาศก์เมตร (อุดหนุนเฉพาะกิจ 65) โดยวิธีคัดเลือก 25 พ.ย. 64
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสำรองไฟประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อพัสดุสำหรับการเลือกตั้ง(วัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง)สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อพัสดุสำหรับการเลือกตั้ง(วัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง)สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ถึงสาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,475.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตร (อุดหนุนเฉาพะกิจ 65) 28 ต.ค. 64
จ้างขุดลอกหนองประดู่ บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ 6 ตำบลศรีวิลัย กว้าง 30.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 62,100.00 ลูกบาศก์เมตร (อุดหนุนเฉพาะกิจ 65) 28 ต.ค. 64
จ้างขุดลอกหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิลัย กว้าง 75.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 22,080.00 ลูกบาศก์เมตร (อุดหนุนเฉพาะกิจ 65) 28 ต.ค. 64
จ้างขุดลอกหนองสำนัก บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ 6 ตำบลศรีวิลัย กว้าง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 11,040.00 ลูกบาศก์เมตร (อุดหนุนเฉพาะกิจ 65) 28 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3ตำบลศรีวิลัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (อุดหนุนเฉาพะกิจ 65) 28 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านห้วยสามัคคี หมู่ 2 (ข้อบัญญัติ 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติ 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิลัย(ห้องปฏิบัติการกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อเลื้อยยนต์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประเภทชุดไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64