ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 23 ก.ย. 63 24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาวี หมู่ที่ 3 23 ก.ย. 63 20
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 18 ก.ย. 63 23
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 17 ก.ย. 63 19
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 17 ก.ย. 63 18
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 4 ส.ค. 63 19
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 4 ส.ค. 63 19
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 4 ส.ค. 63 18
โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 13 ก.ค. 63 22
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 13 ก.ค. 63 17
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 23 มิ.ย. 63 31
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9 23 มิ.ย. 63 29
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 23 มิ.ย. 63 27
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 15 มิ.ย. 63 28
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาวี หมู่ที่ 3 15 มิ.ย. 63 33
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 15 มิ.ย. 63 33
โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 5 มิ.ย. 63 33
โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ค หมู่ที่ 4 5 มิ.ย. 63 32
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยูพร้อมผาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ 10 5 มิ.ย. 63 30
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ห้องน้ำ อบต.ศรีวิลัย 21 พ.ค. 63 31
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 18 พ.ค. 63 193
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รอ.ถ.159-04 บ้านหนองฝ้ายน้ำ-บ้านนาวี (ช่วงบ้านหนองฝ้ายน้ำ-บ้านโพนสว่าง) 12 พ.ค. 63 43
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ช่วงโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 - บ้านนาวี หมู่ที่ 3 14 เม.ย. 63 75
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 9 เม.ย. 63 44
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องน้ำ อบต. 9 เม.ย. 63 250
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 3 เม.ย. 63 45
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาวี หมู่ที่ 3 3 เม.ย. 63 50
โครงการปรับปรุงรั้วประตู พร้อมปรับภูมิทัศน์ อบต.ศรีวิลัย 3 เม.ย. 63 75
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 19 มี.ค. 63 49
โครงการรื้อถอนถังน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 6 11 มี.ค. 63 52