ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 17 ก.ย. 64 16
โครงการปรับปรุงอาคารทีี่ทำการ อบต.ศรีวิลัย (ห้องปฎิบัติการกองช่าง) 17 ก.ย. 64 14
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 7 ก.ย. 64 25
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิลัย 27 ก.ค. 64 41
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ 5 21 ก.ค. 64 44
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ 6 15 ก.ค. 64 49
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9 12 พ.ค. 64 73
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ 11 11 พ.ค. 64 60
สัญญาจ้างก่อสร้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ที่ 3 บ้านนาวี (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 26 มี.ค. 64 78
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ 3 บ้านนาวี 11 ม.ค. 64 98
โครงการซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.บ้านโนนหนามแท่ง 5 ม.ค. 64 117
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ 29 ธ.ค. 63 111
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายทางที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ศรีวิลัย 21 ธ.ค. 63 97
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 7 ธ.ค. 63 122
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 23 ก.ย. 63 442
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาวี หมู่ที่ 3 23 ก.ย. 63 131
โครงการปรับปรุถงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ 7 23 ก.ย. 63 120
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 18 ก.ย. 63 133
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 17 ก.ย. 63 121
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 17 ก.ย. 63 124
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 4 ส.ค. 63 129
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 4 ส.ค. 63 112
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 4 ส.ค. 63 110
โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 13 ก.ค. 63 266
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 13 ก.ค. 63 124
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 23 มิ.ย. 63 121
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9 23 มิ.ย. 63 155
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 23 มิ.ย. 63 134
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 15 มิ.ย. 63 111
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาวี หมู่ที่ 3 15 มิ.ย. 63 118