โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานเคหะชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ จำนวน 200,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 17 กันยายน 64   View : 76
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :