รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 65 44
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 65 39
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 65 43
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 65 38
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 65 34
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 65 44
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 65 36
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 65 44
จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 65 43
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   19 ก.พ. 64 145
งบการเงิน กันยายน 2562   3 พ.ย. 62 188