กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวปุริมปรัชญ์ ฉ่ำมณี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสาวงามจิต พูลเพิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสุนทรา ฉวีวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายปริญญา ตรีสูนย์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางอารีย์ ตรีสูนย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางทองปอน โพธิสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวนันธนิจ แห่สถิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางโสภา จันทวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวจันทร์ธิดา วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ