กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสาวงามจิต พูลเพิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0917894494


นางสุนทรา ฉวีวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0943801544


นายปริญญา ตรีสูนย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0918355492


นางอารีย์ ตรีสูนย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0995473764


นางทองปอน โพธิสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0801877489


นางสาวนันธนิจ แห่สถิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0885140553


นางโสภา จันทวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร : 0898166180


นางสาวจันทร์ธิดา วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทร : 0896229708