สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายสำราญ เวียงนนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวเชาวลักษ์ สุขกันหา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกัลยานี ทิวาพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนภาพร ไชยโชค
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกานต์รวี พฤกษชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวอรพงษ์ เลื่อมใส
นักวิชาการศึกษา


สิบเอกจุน บูรณะกิติ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวยุพิน วงละคร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายรุ่งนภา โนนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางภัคภิณญา สังขวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางลิขิตร จันทร์แพง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอุดมลักณ์ แห้วเนตร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยุภาพร วิผาลา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางขวัญศิริ โพธิ์ไทรย์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิตอนงค์ ตีถูกแบบ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกาญจนา ล่องสกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายสมชัย บูรณะวงค์
พนักงานขับรถยนต์


นายชาญยุทธ สารบรรณ
พนักงานขับรถยนต์


นายมนูญ อนุมาตย์
พนักงานขับรถน้ำ


นางสาววิไลพร บุบผาพันธ์
แม่บ้าน


นายแสงกล้า บุญเข็ม
นักการภารโรง