คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   28 ม.ค. 65 35
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   24 ม.ค. 65 40
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตการขุดดินและถมดิน   24 ม.ค. 65 31
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   20 มิ.ย. 60 260
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   20 มิ.ย. 60 229
การขออนุญาตประกอบกิจการการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูล   20 มิ.ย. 60 226
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   20 มิ.ย. 60 272
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   20 มิ.ย. 60 286
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 มิ.ย. 60 241
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   20 มิ.ย. 60 292
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน   20 มิ.ย. 60 280
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ค. 60 460