หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสำราญ เวียงนนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวเชาวลักษ์ สุขกันหา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกัลยานี ทิวาพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัยวัฒน์ บุญไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวงามศิลป์ แห่สถิตย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายสุขสันต์ พึ่งสุข
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร