โครงการปรับปรุงอาคารทีี่ทำการ อบต.ศรีวิลัย (ห้องปฎิบัติการกองช่าง)


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: โครงการปรับปรุงอาคารทีี่ทำการ อบต.ศรีวิลัย (ห้องปฎิบัติการกองช่าง)

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่กินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย (ห้องปฏิบัติการกองข่าง) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 150,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 17 กันยายน 64   View : 79
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :