โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิลัย


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิลัย

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิลัย งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 150,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 27 กรกฎาคม 64   View : 42
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :