โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ จำนวน 200,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 7 กันยายน 64   View : 90
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :