แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 8

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
กระบวนการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์   21 มี.ค. 65 31
มาตรการจัดการการร้องเรียนร้องทุกข์   24 ม.ค. 65 42
แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์   24 ม.ค. 65 40
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   25 ต.ค. 61 263