โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อบรูณาการ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน จิตอาสา ในการดำเนินโครงการ ณ ริมอ่างเก็บหนองโดน บ้านนาวี หมู่ 3 ตำบลศรีวิลัย
วันที่ : 25 พฤษภาคม 64   View : 552