โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9 ตั้งไว้จำนวน  120,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 12 พฤษภาคม 64   View : 73
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :