โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ 6


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ 6

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ 6  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ 6 งบประมาณตั้งไว้จำนวน 160,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 15 กรกฎาคม 64   View : 50
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :