โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ 5


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสว่าง หมู่ 5 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานเคหะและชุนชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสว่าง หมู่ 5 ตั้งไว้จำนวน 178,600 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 21 กรกฎาคม 64   View : 45
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :