องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานกิจการประปา)ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติ 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติ 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติ 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ MUL TIFUNCTION แบบฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึก (พิมพ์ Ink Tank Printer ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ประจำเดิอนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี ประจำเดิอนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 23 เมืองไพรเกมส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น สตรีแม่บ้าน อสม.อปพร.และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-02 สายทางบ้านโสกเตย - บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 บ้านโสกเตย ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-02 สายทางบ้านโสกเตย - บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 บ้านโสกเตย ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-02 สายทางบ้านโสกเตย - บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 บ้านโสกเตย ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุโมบาย(กู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้สงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-03 สายทางบ้านโสกเตย - บ้านโคกกกม่วง หมู่ที่ 6 บ้านโสกเตย ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้สงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-03 สายทางบ้านโสกเตย - บ้านโคกกกม่วง หมู่ที่ 6 บ้านโสกเตย ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้สงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-03 สายทางบ้านโสกเตย - บ้านโคกกกม่วง หมู่ที่ 6 บ้านโสกเตย ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป(สำนักปลัด) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 -31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)โรงเรียนในสังกัด สพฐ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-02 สายทางบ้านโสกเตย - บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 บ้านโสกเตย ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้สงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-03 สายทางบ้านโสกเตย - บ้านโคกกกม่วง หมู่ที่ 6 บ้านโสกเตย ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 7 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 -31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(overlay)บนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทาง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองบุ่ง ตำบลศรีวิลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บน 3575 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บน 3575 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บน 3575 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมวิทยุสื่อสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 461-54-0033/461-54-034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บร 9121 ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(overlay)บนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทาง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองบุ่ง ตำบลศรีวิลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(overlay)บนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทาง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองบุ่ง ตำบลศรีวิลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565