องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสาธารณสุข(จ้างเหมาบริการกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2566
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสาธารณสุข(จ้างเหมาบริการกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสาธารณสุข(จ้างเหมาบริการกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสาธารณสุข(จ้างเหมาบริการกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสาธารณสุข(จ้างเหมาบริการกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสาธารณสุข(จ้างเหมาบริการกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)โรงเรียนในสังกัด สพฐ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)ในพื้นที่ตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 (งบกลาง66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางวัดป่าบ้านสีเสียด-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4- บ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 (งบกลาง 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านสะอาดนาดี (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางจากวัดน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 ถึง สามแยกถนนลูกรังบ้านนาวี ถึง บ้านโสกเตย (งบกลาง66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายทางบ้านนาวี หมู่ที่ 3 ถึง หนองโดน (งบกลาง66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0020,420-64-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บพ ๘๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายทางแยกถนนลาดยาง อบจ.รอ.1079 บ้านสีเสียด-บ้านหนองฟ้า-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๑๕๙ - ๐๒ สายทางบ้านโสกเตย ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายทางรอบหมู่บ้าน บ้านโสกเตย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๑๕๙ -๑๓ สายทางถนนลาดยาง อบจ.รอ.๑๐๓๙ -บ้านนาวี/บ้านน้อยสามัคคี หมู๋ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม)ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๑๕๙ - ๐๒ สายทางบ้านโสกเตย ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๑๕๙ - ๐๒ สายทางบ้านโสกเตย ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องทำน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566
ซื้อพันธ์ุไม้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
ซื้อพันธุ์ปลาโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566