องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๑๕๙-๐๖ สายทางบ้านโนนหนามแท่ง ถึง บ้านโสกเตย หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างสำรวจสุนัขและแมวโครงการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิวจราจร คสล.บ้านนาวี หมู่ที่ ๓ บ้านโสกเตย หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ถึง หนองโดน (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.บ้านโสกเตย หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนหรือป้ายธงแดงจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างจัดทำตรายาง(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการติดตั้ง โทรทัศน์แอลอี (LED TV) สำนักปลัด อบต.ศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการติดตั้ง โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) สำนักปลัด อบต.ศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการติดตั้ง โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) สำนักปลัด อบต.ศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการติดตั้ง โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) สำนักปลัด อบต.ศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการติดตั้ง โทรทัศน์แอลอี (LED TV) สำนักปลัด อบต.ศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโสกเตย หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่องปิดเทอม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี (ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่องปิดเทอม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง (ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่องปิดเทอม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย จำนวน ๔ โรงเรียน (ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ ช่วง (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านหนองแงนถึงโนนม่วง(จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านโสกเตย หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ สายทาง (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ ๗ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านโสกเตย หมู่ที่ ๖ ถึง หนองประดู่ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านสีเสียด หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ ช่วง (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับบริการประชนชนแพทย์ฉุกเฉิน(ประจำรถกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรแยกทางหลวงชนบท ๔๐๐๗ บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ ๒ ถึง คลองเป้า (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน.๓๕๗๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ถึง ร่องถม (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๔ ถึงโรงเรียนบ้านนาวี น้อยสามัคคี โนนหนามแท่ง(จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการรณรงค์/อบรม ป้องกันยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567