องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย


วิสัยทัศน์

       โครงสร้างพื้นฐานดี                 อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต                       เศรษฐกิจก้าวหน้า
การศึกษาดี                                  มีคุณธรรม
นำการมีส่วนร่วมของประชาชน         ทุกคนพร้อมพัฒนา


พันธกิจ

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
๒. ส่งเสริมการศึกษา
๓. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๗. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาฝีมือแรงงาน
๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
๙. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1212