องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 48
รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   30 พ.ย. 2565 50
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 2565 143
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 106
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 109
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 126
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 2565 102
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 2565 99
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 2565 95
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 2565 108
จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 2565 102
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   19 ก.พ. 2564 240
งบการเงิน กันยายน 2562   3 พ.ย. 2562 265