องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : -


นางสาวสาวิพักตร์ กีพิมาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0819671633


นางสุนทรา ฉวีวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0943801544


นายปริญญา ตรีสูนย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0918355492


นางสาวมณีรินทร์ แสงจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0884709221


นางทองปอน โพธิสุวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0801877489


นางสาวเข็มทอง น่าบัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0990694072


นางโสภา จันทวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0898166180


นางสาวจันทร์ธิดา วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0896229708


นางสาวมุทิตรา สะระออน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง
เบอร์โทร : 0924826278