องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวิไลพร มุละสีวะ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0896307002


นางสุนทรา ฉวีวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0943801544


นายปริญญา ตรีสูนย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0918355492


นางสาวมณีรินทร์ แสงจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0884709221


นางทองปอน โพธิสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0801877489


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0000000000


นางโสภา จันทวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร : 0898166180


นางสาวจันทร์ธิดา วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทร : 0896229708


นางสาวมุทิตรา สะระออน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง
เบอร์โทร : 0924826278


นางสาวจงกล จันทรสมัย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0622838055