องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 9

รายการดาวน์โหลด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจัาหน้าที่ของรัฐ
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งบแสดงสถานะการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานสาธารณสุข
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
พรบ./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง
รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ
รายงานการประชุมพนักงานฯ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานกิจการสภาฯ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบบ้านบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร