องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

การประเมินจริยธรรมเจัาหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 2

การประเมินจริยธรรมเจัาหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   4 เม.ย. 2566 21