องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

โครงการแข่งขันพายเรือและลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการแข่งขันพายเรือและลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 28 พ.ย. 2566 (ดูู 471)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกกฎาคม 2566

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 455)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี 2566... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 152)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566... วันที่ 8 มิ.ย. 2566 (ดูู 129)

โครงการรณรงค์อบรมป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรณรงค์อบรมป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ผาหมอกมิวาย อำเภอหนองพอก        จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล “รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด” พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้เยาวชนในตำบลเกี่ยวกับยาเสพติดว่ามีโทษต่..... วันที่ 10 ก.พ. 2566 (ดูู 318)

โครงการแข่งขันพายเรือและลอยประทง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการแข่งขันพายเรือและลอยประทง ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หนองโดน หมู่ที่ 3 บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 พ.ย. 2565 (ดูู 815)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 31 ส.ค. 2565 (ดูู 191)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 22กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ได้ร่วมกับทางอำเภอเสลภูมิ ดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"... วันที่ 22 ก.ค. 2565 (ดูู 208)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565... วันที่ 21 มิ.ย. 2565 (ดูู 98)

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดจากผักตบชวาและเศษวัชพืช

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดจากผักตบชวาและเศษวัชพืช... วันที่ 12 พ.ค. 2565 (ดูู 164)

โครงการประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับการลง..... วันที่ 30 มี.ค. 2565 (ดูู 373)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อบรูณาการ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน จิตอาสา ในการดำเนินโครงการ ณ ริมอ่างเก็บหนองโดน บ้านนาวี หมู่ 3 ..... วันที่ 25 พ.ค. 2564 (ดูู 1521)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย และหัวหน้าส่วนราชการในตำบลศรีวิลัย จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด และก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ..... วันที่ 19 ก.พ. 2564 (ดูู 1544)

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ หนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. ... วันที่ 2 พ.ย. 2563 (ดูู 1734)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัยแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย พร้อมทีมงานพนักงานส่วนตำบล ได้ผลิตหน้ากากผ้าสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ... วันที่ 16 เม.ย. 2563 (ดูู 1456)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ... วันที่ 26 มี.ค. 2563 (ดูู 509)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) และทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) และทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563... วันที่ 6 มี.ค. 2563 (ดูู 1006)

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัยตำบลศรีวิลัย 2563

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563... วันที่ 27 ม.ค. 2563 (ดูู 1677)

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอเสลภุฒิ (ตำบลศรีวิลัย) ประจำปี 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอเสลภมิ (ตำบลศรีวิลัย) ประจำปี 2563... วันที่ 21 ม.ค. 2563 (ดูู 1004)

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ หนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 11 พ.ย. 2562 (ดูู 2571)