องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย
 

1.      สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

1.2 พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย มีระยะทางห่างจากอำเภอเสลภูมิ 22 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 56 กิโลเมตร
เขตติดต่อกับท้องถิ่นอื่นประกอบด้วย
          ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลโคกกกม่วง   อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด
          ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลเหล่าน้อย    อำเภอเสลภูมิ     จังหวัดร้อยเอ็ด
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ทอง     อำเภอเสลภูมิ     จังหวัดร้อยเอ็ด
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ตำบลวังหลวง      อำเภอเสลภูมิ     จังหวัดร้อยเอ็ด

1.3 เนื้อที่
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  27.198 ตารางกิโลเมตร  (16,999 ไร่)
พื้นที่การเกษตร  19.98 ตารางกิโลเมตร (12,493 ไร่)
พื้นที่สาธารณประโยชน์ 0.48 ตารางกิโลเมตร (372-2-38.1 ไร่)
พื้นที่อาศัย  2.240 ตารางกิโลเมตร  (1,400 ไร่)

1.4 ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศเป็นที่ดอน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความลาดชันปานกลาง มีที่ราบลุ่มบ้างเล็กน้อย

1.5    หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวนครัวเรือน
     ชาย      หญิง
1  บ้านสีเสียด                  407 401 808 206
2  บ้านห้วยสามัคคี            396 433 829 216
3 บ้านนาวี                    193 202 395 110
4 บ้านโนนหนามแท่ง      143 118 261 56
5  บ้านโพนสวาง              204 218 422 109
6  บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย      166 162 328 82
7   บ้านหนองฝ้ายน้ำ          84 98 182 50
8   บ้านหนองหว้า             116 131 247 74
9  บ้านโคกสมบูรณ์           249 230 479 128
10  บ้านน้อยสามัคคี          234 241 475 117
11 บ้านหนองไผ่            152 134 286 69
รวม 2,344 2,368 4,712 1,217
 

2.สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ

          ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่               จำนวน     196    ครัวเรือน
          ประกอบอาชีพทำนาอย่างเดียว              จำนวน     963    ครัวเรือน
          ประกอบอาชีพทำไรอย่างเดียว               จำนวน       –     ครัวเรือน
          ประกอบอาชีพอื่นๆ                              จำนวน      58    ครัวเรือน

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
          ปั๊มน้ำมัน และก๊าช                              จำนวน       3       แห่ง
          โรงสีข้าว                                          จำนวน      12      แห่ง
          ร้านค้าขายเบ็ดเตล็ด                            จำนวน      21      แห่ง
          อู่ซ่อมรถยนต์/เครื่องจักรการเกษตร         จำนวน       3       แห่ง
          ร้านเสริมสวย/ตัดผม                            จำนวน       4       แห่ง

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2  แห่ง
      1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี
      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง
โรงเรียนสังกัดของ สพฐ.  จำนวน  4  แห่ง
      1) โรงเรียนบ้านสีเสียด
      2) โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง
      3) โรงเรียนบ้านโสกเตย
      4) โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า

3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
      วัด/สำนักสงฆ์                                 จำนวน    12     แห่ง

3.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  2  แห่ง
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี

4. การบริหารพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
ถนนดิน                                        จำนวน      6      สาย
ถนนลูกรัง                                     จำนวน      7      สาย
ถนน คสล.                                    จำนวน     19     สาย
ถนนสาดยาง                                  จำนวน      2     สาย
ถนนทางหลวงแผ่นดิน                      จำนวน      1     สาย
 
4.2 การโทรคมนาคม
ไปรษณีย์เอกชนอนุญาต             จำนวน      1    แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ                    จำนวน     21   แห่ง

4.3 การมีไฟฟ้า
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้                  จำนวน     11   หมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้                                      ทุกครัวเรือน

4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย อ่างเก็บน้ำ                      จำนวน      5      แห่ง
บ่อน้ำตื้น                               จำนวน     46     แห่ง
บ่อบาดาล                             จำนวน     15     แห่ง
ประปา                                  จำนวน      7     แห่ง
โอ่งน้ำขนาดใหญ่                    จำนวน    444    แห่ง

5. ข้อมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ป่าไม้                                 จำนวน     -       แห่ง
ที่สาธารณะ                         จำนวน      3      แห่ง

5.2 มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน                       จำนวน      160     คน
ไทยอาสาป้องกัน                     จำนวน     150     คน
ตำรวจอาสาประจำหมู่บ้าน          จำนวน       50     คน
อาสาสมัคร อปพร.                   จำนวน      120    คน

 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2474