องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสาวกัลยานี ทิวาพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0946534841


นางนภาพร ไชยโชค
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 0616231525


นางสาวกานต์รวี พฤกษชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0817200240


นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0973194029


นางสาวอรพงษ์ เลื่อมใส
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 0819642427


สิบเอกจุน บูรณะกิติ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร : 0968037220


นางสาวยุพิน วงละคร
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0841265280


นางลิขิตร จันทร์แพง
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0613532653


นางสาวอุดมลักณ์ แห้วเนตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0878558869


นางภัคภิณญา สังขวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0856083424


นายอภิเทพ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร : 0619384859


นางสาวยุภาพร วิผาลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0890632519


นางขวัญศิริ โพธิ์ไทรย์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัชดา มณีกัลย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0955646114


นางสาวกาญจนา ล่องสกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0983055321


นางสาวอณัญญา ปุริโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 0958318823


นายสมชัย บูรณะวงค์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0985564152


นายชาญยุทธ สารบรรณ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0854567857


นายมนูญ อนุมาตย์
พนักงานขับรถน้ำ
เบอร์โทร : 0629104242


นางสาวจงกล จันทรสมัย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0622838055


นางสาววิไลพร บุบผาพันธ์
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 0630075823


นายแสงกล้า บุญเข็ม
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0654098649