องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization


ออนไลน์ : 6

รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อมูล ณ วันที่  22 มิถุนายน 2566
ลำดับ จังหวัด อำเภอ อปท. ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ช่องทางการติดต่อ/การสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ลิงก์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ อปท. ลิงก์ที่เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อื่นของ อปท. ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ความเกี่ยวข้องของโครงการ/กิจกรรม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ประเภทของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท) แหล่งงบประมาณ จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ช่วงอายุผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ชื่อเจ้าของ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ Website Email Facebook เบอร์ติดต่อ IG Fax Line อื่นๆ ระบุศาสนา วันเริ่ม วันสิ้นสุด จำนวนผู้เข้าร่วม(ราย) ศิลปกรรม ศิลปหัตกรรม ศิลปะประยุกต์ ชื่อเครือข่ายวัฒนธรรม จำนวนเครือข่ายวัฒนธรรม ด้านวัฒนาธรรมและประเพณีท้องถิ่น ระดับของภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ เผยแพร่เฉพาะบุคคลในครอบครัว เผยแพร่ต่อสาธารณะ ลักษณะกิจกรรมที่เผยแพร่ ระบุ (ลักษณะกิจกรรมที่เผยแพร่) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ไม่มีการเผยแพร่ บุคลากรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ (คน) บุคลากรภาคเอกชน/ประชาสังคม (คน) ประชาชนทั่วไป (คน) เด็ก/เยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์) (คน) ประชาชนทั่วไป (อายุ 25-60 ปีบริบูรณ์) (คน) ผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) (คน)
1 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย 2565 ทอเสื่อกก บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสามัคคี  ตำบลศรีวิลัย  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด     นางทองสา  จันทรังสี 086-096-6992 นางทองสา  จันทรังสี                           ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     ภูมิปัญญาชาวบ้าน หัตถกรรม หัตถกรรม               X 0.00 ธรรมชาติ     50 20 30  
2 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย 2565 หมอยาสมุนไพร บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิลัย  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด     นายสถิตย์  พิมพ์บูลย์ 043-030-430 นายสถิตย์  พิมพ์บูลย์                           ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์ไทย การแพทย์ไทย               X 0.00 ตนเอง         50  
3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย 2565 ไร่นาสวนผสม บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด     นายเสน่ห์  พันธ์ภูมิ 097-979-9678 นายเสน่ห์  พันธ์ภูมิ                           ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     ภูมิปัญญาชาวบ้าน เกษตรกรรม เกษตรกรรม               X 0.00 ตนเอง         100  
4 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย 2565 สานแหและไซดักปลา       นายเตรียม  วิกล 043-030-430 นายเตรียม  วิกล                           ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรม หัตถกรรม               X 0.00 ตนเอง         60  
5 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย 2566 สานแหและไซดักปลา บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด     นายเตรียม  วิกล 043-030-430 นายเตรียม  วิกล                           ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรม หัตถกรรม               X 0.00 ธรรมชาติ     30 25 5  
View : 462