องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

คำสั่ง/ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 26 ต.ค. 2566 32
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีป้าย ประจำปี 2567 26 ต.ค. 2566 36
ประกาศ อบต.ศรีวิลีย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 20 ต.ค. 2566 27
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย พ.ศ. 2566 11 ต.ค. 2566 36
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ต.ค. 2566 36
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 10 ก.ค. 2566 73
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 10 ก.ค. 2566 74
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 27 เม.ย. 2566 79
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 4 เม.ย. 2566 102
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 เม.ย. 2566 95
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 28 มี.ค. 2566 98
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2566 27 ม.ค. 2566 141
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 มิ.ย. 2565 207
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 20 พ.ค. 2565 496
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 พ.ค. 2565 212
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง 20 พ.ค. 2565 201
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 พ.ค. 2565 195
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น 20 พ.ค. 2565 197
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 พ.ค. 2565 174
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 20 พ.ค. 2565 164
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 20 พ.ค. 2565 152
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 17 พ.ค. 2565 147
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 17 พ.ค. 2565 154
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2565 17 พ.ค. 2565 162
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การมอบอำนาจ ประจำปีงบประมาณ 2565 17 พ.ค. 2565 156
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 21 เม.ย. 2565 192
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 15 มี.ค. 2565 203
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเรียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจต้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ 15 มี.ค. 2565 212
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 3 ก.พ. 2565 264
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย ว่าด้วยข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย พนักงานส่วนตำบล 4 ต.ค. 2564 152