องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายชารี โมกศิริ
ประธานสภา อบต.ศรีวิลัย
เบอร์โทร : 0810541292


นายแขก บุญจริง
รองประธานสภา อบต.ศรีวิลัย
เบอร์โทร : 0890337420


นายวิทยา สีพล
เลขานุการสภา อบต.ศรีวิลัย
เบอร์โทร : 0981744630


นางสาวแพรวพรรณ มัทนัง
สมาชิกสภา อบต.ศรีวิลัย หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 0885111699


นางประเทือง พลเยี่ยม
สมาชิกสภา อบต.ศรีวิลัย หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 0899831614


นายสว่าง อุดมทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.ศรีวิลัย หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 0817093552


นายสมควร สร้อยอุดม
สมาชิกสภา อบต.ศรีวิลัย หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 0983088792


นายปรีดา อินธิแสง
สมาชิกสภา อบต.ศรีวิลัย หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 0904702994


นายเดชชัย โสนะรัตน์
สมาชิกสภา อบต.ศรีวิลัย หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 0987068758


นายประสิทธิ์ วิผาลา
สมาชิกสภา อบต.ศรีวิลัย หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 0952533787


นายสมศักดิ์ ไชยถา
สมาชิกสภา อบต.ศรีวิลัย หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 0986540597