องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 15

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   28 ม.ค. 2565 68
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   24 ม.ค. 2565 87
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตการขุดดินและถมดิน   24 ม.ค. 2565 60
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   20 มิ.ย. 2560 310
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   20 มิ.ย. 2560 262
การขออนุญาตประกอบกิจการการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูล   20 มิ.ย. 2560 258
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   20 มิ.ย. 2560 311
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   20 มิ.ย. 2560 331
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 มิ.ย. 2560 280
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   20 มิ.ย. 2560 328
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน   20 มิ.ย. 2560 326
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ค. 2560 504