องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   28 ม.ค. 2565 78
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   24 ม.ค. 2565 102
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตการขุดดินและถมดิน   24 ม.ค. 2565 71
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   20 มิ.ย. 2560 319
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   20 มิ.ย. 2560 270
การขออนุญาตประกอบกิจการการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูล   20 มิ.ย. 2560 266
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   20 มิ.ย. 2560 321
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   20 มิ.ย. 2560 342
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 มิ.ย. 2560 290
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   20 มิ.ย. 2560 336
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน   20 มิ.ย. 2560 336
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ค. 2560 517