องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 17

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชนงานจัดเก็บรายได้   8 มี.ค. 2567 26
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   28 ม.ค. 2565 136
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   24 ม.ค. 2565 167
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตการขุดดินและถมดิน   24 ม.ค. 2565 166
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   20 มิ.ย. 2560 395
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   20 มิ.ย. 2560 332
การขออนุญาตประกอบกิจการการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูล   20 มิ.ย. 2560 330
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   20 มิ.ย. 2560 426
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   20 มิ.ย. 2560 413
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 มิ.ย. 2560 370
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   20 มิ.ย. 2560 407
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน   20 มิ.ย. 2560 404
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ค. 2560 598