องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

โครงการรณรงค์อบรมป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการรณรงค์อบรมป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการรณรงค์อบรมป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ผาหมอกมิวาย อำเภอหนองพอก        จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล “รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด” พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้เยาวชนในตำบลเกี่ยวกับยาเสพติดว่ามีโทษต่อร่างกาย จิตใจ รวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566   View : 142