องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ออนไลน์ : 18

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วันที่ โหลด
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   4 ม.ค. 2566 20
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ประจำปี 2566 (ลำดับที่ 1-341)   4 ม.ค. 2566 19
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ประจำปี 2566(ลำดับที่ 715-1130)   4 ม.ค. 2566 23
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ประจำปี 2566 (ลำดับที่ 1487-1915)   4 ม.ค. 2566 17
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566   4 ม.ค. 2566 16
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ.2566   4 ม.ค. 2566 14
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566   4 ม.ค. 2566 14