องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ออนไลน์ : 8

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วันที่ โหลด
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566   4 เม.ย. 2566 33
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   4 เม.ย. 2566 28
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   4 ม.ค. 2566 57
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ประจำปี 2566 (ลำดับที่ 1-341)   4 ม.ค. 2566 56
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ประจำปี 2566(ลำดับที่ 715-1130)   4 ม.ค. 2566 54
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ประจำปี 2566 (ลำดับที่ 1487-1915)   4 ม.ค. 2566 47
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566   4 ม.ค. 2566 46
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ.2566   4 ม.ค. 2566 44
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566   4 ม.ค. 2566 43