องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานกิจการสภาฯ


ออนไลน์ : 18

รายงานกิจการสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   17 ก.พ. 2566 32
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   19 ธ.ค. 2565 55
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   22 ส.ค. 2565 81
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   15 ส.ค. 2565 48
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   13 มิ.ย. 2565 49
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2565 88
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   17 ม.ค. 2565 101
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ครั้งแรก   6 ม.ค. 2565 92
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   31 ส.ค. 2564 85
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   24 ส.ค. 2564 109
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   16 ส.ค. 2564 96
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564   16 มิ.ย. 2564 1242
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2564   16 ก.พ. 2564 204
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2563   15 ธ.ค. 2563 159
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   16 ก.ย. 2563 193
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563   19 ส.ค. 2563 194
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   12 ส.ค. 2563 185
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2563   10 มิ.ย. 2563 187
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2563   14 ก.พ. 2563 219
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศรีวิลัย ประจำปี พ.ศ.2563   14 ก.พ. 2563 195
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   28 ต.ค. 2562 223
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2562   15 ต.ค. 2562 192
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 พ.ศ.2562   15 ส.ค. 2562 182
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   9 ส.ค. 2562 205
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 212
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2562   12 ก.พ. 2562 253
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศรีวิลัย ประจำปี พ.ศ.2562   12 ก.พ. 2562 173
1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พงศ.2562   11 ก.พ. 2562 182
2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542   11 ก.พ. 2562 177
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   11 ก.พ. 2562 177