องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานกิจการสภาฯ


ออนไลน์ : 17

รายงานกิจการสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   22 ส.ค. 2565 21
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   15 ส.ค. 2565 18
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   13 มิ.ย. 2565 19
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2565 57
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   17 ม.ค. 2565 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ครั้งแรก   6 ม.ค. 2565 64
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   31 ส.ค. 2564 37
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   24 ส.ค. 2564 74
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   16 ส.ค. 2564 68
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564   16 มิ.ย. 2564 903
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2564   16 ก.พ. 2564 169
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2563   15 ธ.ค. 2563 118
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   16 ก.ย. 2563 151
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563   19 ส.ค. 2563 151
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   12 ส.ค. 2563 147
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2563   10 มิ.ย. 2563 146
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2563   14 ก.พ. 2563 172
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศรีวิลัย ประจำปี พ.ศ.2563   14 ก.พ. 2563 151
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   28 ต.ค. 2562 180
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2562   15 ต.ค. 2562 153
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 พ.ศ.2562   15 ส.ค. 2562 149
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   9 ส.ค. 2562 159
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 170
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2562   12 ก.พ. 2562 195
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศรีวิลัย ประจำปี พ.ศ.2562   12 ก.พ. 2562 143
1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พงศ.2562   11 ก.พ. 2562 152
2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542   11 ก.พ. 2562 146
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   11 ก.พ. 2562 146
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543   11 ก.พ. 2562 151
5.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ..2560   11 ก.พ. 2562 146