องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
คุณสมบัติ                                                                                                               
1. มีสัญชาติไทย                                                                                              
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัยตามทะเบียนบ้าน                                             
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ               
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 
โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของคนพิการ
 
ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  โทร. 086-244-3120,  096-348-3996
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 22 กันยายน 2564   View : 450
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560  (ดู 990)
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 1835)
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  (ดู 1171)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู 1078)
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560  (ดู 1090)
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  (ดู 823)
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (ดู 662)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :